Екип

 

ДОКАЗАНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ – НАШИЯ КЛЮЧ КЪМ УСПЕХА

В „МАНОВ И СИНОВЕ“ сме привлекли висококвалифицирани инженери, строителни техници, юристи и специалисти с опит във всички аспекти на строителството. Най-добрите кадри идват да работят при нас и остават тук.

СТРОИТЕЛНИ КОНСУЛТАНТИ

Консултантският ни екип през дългите години практика се е специализирал в следното:

– Професионални специализирани правни консултации и процесуално представителство.Опит в работа със ЗУТ, ЗТСУ и относимите към строително-инвестиционната дейност закони и наредби. Правно обслужване от момента на закупуване на имота, през промяна на предназначението му за строителни нужди, правни консултации от предпроектни проучвания до въвеждане на строежите в експлоатация.

– Разясняване на изискванията на законовите и подзаконовите нормативни актове. Решаване на казуси и проблеми свързани с прилагането на нормативната уредба и специфичната строителна терминология. Разясняване на спецификата на работа, вътрешноорганизационната структура, начина на взаимодействие и връзки на държавните и общински органи свързани със строително-инвестиционната дейност.

– Запознаване на възложителите с изискванията на специализираните държавни контролни органи и експлоатационни предприятия.

– Технически консултации от екип Пожарникари, Лекари, Архитекти, Инженери по специалности : Конструкции, Електро, ВиК, ОВК, Озеленяване, Пътна, Геология, Геодезия, (ПБЗ+ПОИС), Екология, Транспортно-комуникационна, Технолози по части Машинна, Медицинска и Хранително-вкусова промишленост. Дружеството разполага със специалисти по Информационни технологии– комуникации, програмно и техническо осигуряване, локални и глобални мрежи, структурно окабеляване. В екипа одобрен от МРРБ са включени консултанти химици и инженери по разпределителни мрежи за радио и телевизионни сигнали.

– Извършване на прединвестиционни проучвания, подготовка на проектантския процес и координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация.

– Осигуряване на изходни данни от Кадастър (подземен и надземен). Осигуряване на изходни данни и предварителни договори за присъединяване от Експлоатационни предприятия – Електроразпределение, ВиК, Топлофикация, Газоснабдяване, БТК, Улично осветление, “Напоителни системи”, ГУП.

– Осигуряване на визи за проектиране от общински администрации. Съгласуване на проектната документация с Експлоатационни предприятия Електроразпределение, ВиК, Топлофикация, Газоснабдяване, БТК, Улично осветление, “Напоителни системи”, ГУП и СДКО(специализирани държавни контролни органи ) – РИОКОЗ, ПАБ, ДНСК, Общински администрации, Зелени системи и др.

Строителен надзор – упражняващ се в следния задължителен обхват: проверка на законността на заварените строежи в парцела; законосъобразно започване на строежа; пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; изпълнение на строежите съобразно одобрените проекти; контрол по спазването на условията за безопасност на труда съгласно проекта за организация на строителството; опазване на околната среда по време на изпълнение на строежа; качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност; недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството.

manov_pictures_006
manov_pictures_007 ПРОЕКТАНТСКИ ЕКИП

Основният екип проектанти е съставен от висококвалифицирани инженери-конструктори с доказани професионални умения, богати компютърни познания и дългогодишен проектантски опит. Проектантският ни екип работи с утвърдени архитекти от България. В зависимост от характера на конкретния обект, привлича и доказани в своята област инженери по части ЕЛ, ОВК, ОВ, технолози. Всички проектанти в бюрото са членове на Камарата на Инженерите в Инвестиционното Проектиране.

Съдействието на нашите проектанти ще Ви гарантира:

– Най-рационалното и разумно конструктивно решение за Вашата сграда;
– Статико-динамичен анализ и оразмеряване на конструкцията за всички видове въздействия;
– Проектно решение на базата на модерен софтуер гарантиращ икономичност, ефективност, сигурност и надежност на конструкцията;
– Проектна документация съобразена с всички действащи нормативни документи;
– Пълно съдействие в процеса на строителство;
– Спазване на всички срокове и ангажименти по договорите.

АРХИТЕКТИ

Нашия екип от архитекти е отдаден да разработи за Вас отлични архитектурни проекти, отличаващи се с разчупена естетика, отговаряща на всички модерни тенденции в строителството, дори и когато се прибягва до интегриране на традиционни способи на изграждане и оформление. Подхождаме към всеки проект фокусирани върху функционалността, проектен бюджет и устойчивост, но не забравяме никога и красотата на архитектурния дизайн, уюта и насладата от допира до качествени материали.

Нашите водещи архитекти имат над 20 годишна практика в проектирането на уникални и иновативни сгради. Няма Ваша мечта, която ние да не можем да проектираме, разбира се съобразявайки се с всички стандарти и добри практики за сигурен и балансиран градеж.

Нашите архитекти ще са до Вас през целия процес на проектиране и строителство за да гарантираме, че Вашия дом и бизнес имот ще отговарят на най-високите изисквания. Ние можем да синхронизираме всички етапи от един проект: от фазата на предпроектни проучвания до строителството и въвеждане в експлоатация. Нашите архитекти, заедно със специалистите-подизпълнители на отделни елементи и/или етапи от дейностите са в непрекъсната комуникация между инженерните екипи във фазите на проектиране, авторски надзор и инвеститорски контрол. Това важи за проектирането във всички дисциплини, но е от съществено значение за вътрешно-сградните инсталации като ОВК, електрическа и ВиК.

В случаите когато всяка инсталация е възложена на отделна фирма, често срещано явление с негативен ефект при множество други строителни фирми, гладкото протичане на проекта може да бъде нарушено поради липсата на бърза и ясна координация. Затова ние от “Манов и синове” предпочитаме всички необходими кадри за изграждането на един обект да са на постоянно разположение. Синхронизираното проектиране в повече от една област, координирането на архитекти, отделните екипи и изпълнителите е наше фирмено задължение, гарантиращо спазване на поетите от нашата фирма ангажименти към Вас.

manov_pictures_008
manov_pictures_009 ПРОФИЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ ЕКИПИ

Нашите екипи с гордост могат да заявт, че се справят с всяко предизвикателство от областта на строителството. През годините, благодарение на професионализма, включително и на нашите строителни екипи, фирмата се разви и утвърди на пазара като еталон за здравина, устойчивост и надеждност на изграденото. Експертността в изграждането на нови жилищни сгради и производствени постройки, прилежащите към тях инсталации – електро, ВиК и ОВ, монтаж на РVС дограми, системи за сухо строителство, окачени тавани и подови настилки, външни и вътрешни хидро-, топло- и покривни изолации, фасадни и интериорни облицовки и боядисване, подови покрития и т.н., не остана незабелязана от стотиците доволни наши клиенти, които забравят за всяка нужда от сериозни допълнителни ремонти след като се нанесат в закупения от нас имот.

Фирмата разполага с постоянно назначен на трудов договор ръководен и изпълнителски персонал, притежаващ съответния ценз и квалификация по всички специалности. Целият изпълнителски състав често преминава курсове за повишаване на квалификацията. Нашите екипи от строители са екипирани и оборудвани с всякакъв вид инструменти и механизация, товарен, лекотоварен и пътнически транспорт, притежаваме и собствена складова база. Фирмената производствена база е оборудвана технологично така, че да може да посрещне нуждите на фирмата за изработка на всякакъв вид заготовки при изграждане на рамкови съставни конструкции за нуждите на нашите проекти.

За да отговори на все повече нарастващите изисквания във връзка с новите условия на Европейския съюз, както и за повишаване нивото на ефективност на видовете строителни дейности, фирмата защити и получи сертификат за качество ISO 9001.

КРЕДИТНИ КОНСУЛТАНТИ

Компания “Манов и синове” ООД е изградила дългогодишно партньорство с УниКредит Булбанк. Консултацията за най-изгоден за Вас кредит обхваща: Жилищно и потребителско кредитиране, включително и кредити срещу ипотека; Кредитиране на малки и средни предприятия за покупка на бизнес имот.

Ще получите информация за текущи банкови промоции; Попълване и предвижване на документацията, предварително одобрение на кредита и рефинансиране на текущ кредит при по-добри условия; Последваща информация за текущото състояние на кредита и информация за промяна в условията, както и информация за системата за Доказване на доходи на банките. Ние ще Ви осигурим и персонален финансов консултант при Ваше желание.

Преимуществата да се спрете на нашите кредитни консултанти са, че получавате правна помощ при изготвяне на предварителеният договор; ще осигурим всички документи от държавните институции (за тежести, скици, данъчни оценки), с което ще се занимаят нашите компетентни юристи; ще отстраним евентуални нередности по документацията; ще уговорим представителство пред нотариус в деня на сделката; Ще изготвим бизнес план за бизнес кредити, който да предствите пред банковите институции.

manov_pictures_010
manov_pictures_011 МЕНИДЖЪРСКИ ЕКИП

Способността за умело управление в сложният строителен бизнес в България, навярно е критичния фактор за успеха в сектор като нашия. Не без основание специалитите по мениджмънт констатират, че и най-добрият инвестиционен план би се провалил в процеса на неговата реализация, ако липсва адекватно управление, съобразено с местната регулация и обстановка. Затова и за повечето сериозни инвеститори е ключов фактора “Мениджър” и неговата личност, преди да пристъпят към реализация на проект.

Името Манов вече 20 години е синоним на сериозно и професионално отношение към бизнеса, изключителна коректност с клиентите и безкомпромисна работа за изграждането не само на десетки имоти, но и на фирменото реноме на компанията. “Манов и синове” е компания, доказала своето категорично намерение да бъде позитивен образец и еталон за европейски начин на правене на бизнес у нас.

Освен изпълнителните директори на нашата компания, нашите мениджъри по основните функционални области от строителния бизнес, също са хора, които години наред са били на строителните площадки, сблъскват се ежедневно с държавни и общински институции, в непрестанна комуникация са с инвеститори, купувачи, собственици на парцели и банкови институции, извършват управление и контрол на персонала. Опита, знанията, експертизата и умението да завършват успешно всяко започнато начинание са нашата собствена вътрешнофирмена гаранция, че те ще затвърдят доброто име на нашата компания и занапред. А най-силният аргумент за състоятелността на нашите думи са десетките завършени сгради и стотиците доволни клиенти, с които “Манов и синове” се гордеят.

Не се колебайте, потърсете ни!

Към КОНТАКТИ…